ఆరిస్టులు నా దగ్గర శ్రీరెడ్డి గురించి చెప్పి జాలి పడ్డారు

శ్రీరెడ్డి గురించి ఎనిమిది మంది ఆరిస్టులు నా దగ్గర చెప్పిజాలి పడ్డారు

#RGV ముందే ఆ అమ్మాయి మొత్తం రికార్డ్ చేసింది శ్రీ రెడ్డి లాంటి అమ్మాయిలు వందమంది ఉన్నారు ..! డీసెంట్ అమౌంట్ ఇస్తాను … హీరోయిన్ ని చేస్తానన్నాడు. ఎనిమిది మంది ఆరిస్టులు నా దగ్గర శ్రీరెడ్డి గురించి జాలి పడ్డారు. గాయం సినిమాలో ఊర్మిళ తడిసిన బట్టలు చూసి ఆమె చిరాకు పడిపోయింది .

Share this article

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *